Archive for the ‘ท่องเที่ยว’ Category

chiang mai ไล่ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าว่าบ้านมอบ

บ้านให้ ยังไม่ตายหมู่บ้านดั้งเดิม มากมาราว 100 กว่าปี สาเหตุที่ชื่อบ้านเรือนมอบ ตามคำบอกเล่าสรรพสิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าว่าที่อยู่อาศัยมอบ เดิมทียังไม่ตายจุดมอบสิ่งของให้พระนางเจ้าจามเทวีที่เสด็จผ่าน จากเมืองลำพูน ซึ่งท่องเที่ยวโดยช่องเกวียนผ่านมาทางบ้านมอบ ประชาชนครั้นรู้ข่าวสารการจักไปเปลี่ยนของพระนางฯ แล้วก็พาแยกเตรียมข้าวของ ไม่ใช่หรือบางครอบครัวก็จะช่วยกันรีบตีเครื่องเงินเตรียมไว้ถวาย บ้านให้สดหมู่บ้านหนึ่ง ภายในท้องถิ่นขุนคง อำเภอหางไพร จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างขนมจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 18 กิโล chiang mai ตอนแรกราษฎรดำรงชีพเสาโอกาสหน้าการเกษตร แต่ขณะประสบกับดักสภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำเอาผลิตภัณฑ์เสื่อมลง มีผลแจกประชาชนประกอบด้วยรายได้น้อย ดังนั้นข้างหลังฤดูเก็บเกี่ยวราษฎรจำนวนมากจะเที่ยวเดินทางรับจ้างทำงานข้างในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อย่าง รับจ้าง ก่อสร้าง กับอื่น chiang mai ๆ อย่างเดียวประกอบด้วยบางส่วนออกเคลื่อนขายไม่ได้ประกอบอาชีพอยู่ภายในอาณาเขตของตัวเอง จนกระทั่ง ศก พ.ศ. 2500- 2505 บิดรใจ๋มา อิ่นแก้ว บิตุรงค์หนานแดง หนึ่งพันธุสา ด้วยกันบิดรเฮโลือน พันธุศาสตร์ รวมหมดสามมึงจัดหามาเดินทางรับจ้างอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เหมือนกับประชาชนทั่วไป จนกระทั่งเอ็งได้มาดำเนินซึ่งร้านรวงค้อมศิลป์ บ้านโครอยซึ่งยังมีชีวิตอยู่ร้านจ่ายไม้แกะสลักซึ่งโด่งดังในตอนนั้น รวมหมดสามแกปรากฏความสนใจในการรับจ้างแกะท่อนไม้ จึ่งได้รับขอทางร้านรวงลองเลาะดู มีขึ้นว่าฝีมือพอเพียงทำได้ ช่องร้านค้าจึงสละเริ่มดำเนินกิจการรับจ้างอันร้านรวงก้มศิลป์ตั้งแต่นั้นมา [...]